比干墓

遯狂君子各全身,
八百諸侯會孟津。
七竅有心安避剖,
一丘遺殖盡成人。
目中所觸能無淚,
地下同遊可有人。
慚愧貪生魏田舍,
忠良胡亂彊相分。

 

Tỉ Can mộ

Độn cuồng quân tử các toàn thân,
Bát bách chư hầu hội Mạnh Tân.
Thất khiếu hữu tâm an tị phẫu,
Nhất khâu di thực tẫn thành nhân.
Mục trung sở xúc năng vô lệ,
Địa hạ đồng du khả hữu nhân.
Tàm quý tham sinh Nguỵ điền xá,
Trung lương hồ loạn cưỡng tương phân.

 

Dịch nghĩa

Bậc quân tử phải đi trốn hoặc giả điên để khỏi bị giết
Tám trăm chư hầu họp nhau ở Mạnh Tân (để đánh vua Trụ tàn ác)
Có trái tim bảy lỗ thì sao không khỏi bị mổ ?
(Này đây) một gò cây cỏ (của người chịu chết) thành bậc nhân
Trông tận mắt, có thể nào không rơi nước mắt
Ở dưới đất có người có thể làm bạn đồng tâm
Đáng xấu hổ họ Ngụy quê mùa tham sống
Dám hồ đồ gượng ép chia hai Trung với Lương


Tỉ Can: là một người trong hàng chú bác của bạo chúa nhà Ân là Trụ. Ông thường can gián Trụ nên bị Trụ giết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Giả điên, chạy trốn để toàn thân
Đánh Trụ chư hầu họp Mạnh Tân
Bảy lỗ trong tim sao khỏi mổ?
Một gò dưới cỏ đã thành nhân
Giờ nhìn tận mắt khôn ngăn lệ
Đất có thật tình hẳn quí thân
Họ Ngụy quê mùa tham sống nhục
Trung, Lương gượng ép dám chia phân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn yên phận giả điên, bỏ trốn,
Họp chư hầu nơi bến Mạnh Tân.
Một vùng cỏ áy thành nhân,
Tim son bảy khiếu, mổ không núng lòng.
Mắt trông thấy tuôn dòng lệ đổ,
Chốn suối vàng hẳn có bạn thân.
Sống tham lão Ngụy cam phần,
Trung lương vẽ chuyện phân trần lừa ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giả điên quân tử muốn toàn thân,
Phiên thuộc tám trăm hội Mạnh Tân.
Bảy lỗ trái tim sao khỏi mổ?
Ccỏ khâu một nấm đã thành nhân.
Nhìn sao tận mắt không rơi lệ,
Ắt hẳn suối vàng có bạn thân.
Xấu hổ Nguỵ kia tham sống nhục,
Trung lương dám gượng ép chia phân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Quân tử giả cuồng để giữ thân
Bảy trăm nước nhỏ hội toàn quân
Tim vàng bảy lỗ đành vong mạng
Mộ cỏ một lùm vẫn trọn nhân
Dương cảnh chẳng ai không nhỏ lệ
Âm phần lắm kẻ muốn làm thân
Nguỵ gàn sợ chết nên bày vẽ
Đôi bậc trung lương quá sượng sần.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời