西湖浣絲

桑柘連林景物熙,
湖邊女伴浣新絲。
輕盈水面涵秋際,
裊娜津頭澼絖辰。
掬月多情歸去晚,
採蓮有曲度來遲。
三綀願頌周南化,
尚御新栽繡滾衣。

 

Tây Hồ hoán ty

Tang giá liên lâm cảnh vật hy,
Hồ biên nữ bạn cán tân ti.
Khinh doanh thuỷ diện hàm thu tế,
Niểu nã tân đầu tịch khoáng thì
Cúc nguyệt đa tình quy khứ vãn.
“Thái liên” hữu khúc độ lai trì.
Tam thúc nguyện tụng Chu nam hoá,
Thượng ngự tân tài tú cổn y.

 

Dịch nghĩa

Bãi dâu gai liền với rừng, cảnh vật thật đẹp đẽ,
Bên hồ các cô gái xúm xít giặt tơ mới.
Bàn tay khua trên mặt nước nhè nhẹ như chứa cả trời thu,
Dáng mềm mại thướt tha nơi bến nước lúc giũ tơ.
Các cô gái đa tình giặt tơ như vốc vầng trăng trở về muộn,
Hát khúc “Hái sen” lúc đến cũng không vội vàng.
Giặt ba nén tơ muốn đọc thơ Chu nam để được thấm nhuần giáo hoá,
Có lụa mới may áo gấm, áo cổn hoa dâng nhà vua.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]