Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
107 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 22/12/2019 12:30 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Huyền (6/1/1930 - 2003) bút danh Võ Hoàng, Mai Thanh, Lê Vũ Hoàng, là một nhà nghiên cứu văn học và Hán Nôm, quê xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông nhiều năm dạy học, là thành viên Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, nguyên Uỷ viên thường vụ (khoá 1), Uỷ viên thư ký (khoá 2), Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Phê bình Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, tỉnh Nam Hà.

Tác phẩm:
- Phạm Thận Duật cuộc đời và tác phẩm (NXB Khoa học xã hội, 1991)
- Thơ văn Bùi Kỷ (NXB Khoa học xã hội, 1994)
- Nguyễn Khuyến tác phẩm (1984)
- Thơ văn Phạm Văn Nghị (NXB Khoa học xã hội, 1979)
- Tú Xương tác phẩm và giai thoại (chủ biên, Hội Văn học Nghệ thuật, 1986)
- Thơ văn yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh (chủ biên, 1982)
- Truyện Trạng Lợn (1987)
-…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. An Dương Vương (Trần Bích San)
  3
 2. Ẩm đạo (Vũ Phạm Khải)
  1
 3. Bát nguyệt vũ lạo thần khởi ngẫu tác (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 4. Bệnh thuật (Trần Bích San)
  3
 5. Bệnh trung tác (Vũ Phạm Khải)
  1
 6. Bị giam chi tác (Phạm Vụ Mẫn)
  1
 7. Bính Tý xuân hứng (Trần Bích San)
  2
 8. Cảm tác (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 9. Canh Ngọ đông sơ chí Rã thị thư vu Chiêu An đường (Vũ Phạm Khải)
  1
 10. Canh Ngọ xuân nguyên thí bút (Vũ Phạm Khải)
  1
 11. Canh Tuất niên chế (Doãn Khuê)
  1
 12. Chu hành (Vũ Phạm Khải)
  1
 13. Chu hành (Trần Bích San)
  2
 14. Dạ toạ hữu hoài (Trần Bích San)
  2
 15. Dạ trung biên hoài (Trần Bích San)
  2
 16. Do Chế giang phiếm chu hồi chí Nghệ An (Vũ Phạm Khải)
  1
 17. Dữ Hà Nội Bắc Ninh Sơn Tây tam đại đốc hoan ẩm tức tịch thư hoạ (Vũ Phạm Khải)
  1
 18. Đáo Vị thành hữu cảm (Đỗ Bỉnh Thành)
  1
 19. Đề Hoa Lư Đinh đế từ (Vũ Phạm Khải)
  1
 20. Đề Hoa Lư Lê đế từ (Vũ Phạm Khải)
  1
 21. Đề nội các (Vũ Phạm Khải)
  1
 22. Đề Trà Tu Trần Nhật Duật thái phó từ (Vũ Phạm Khải)
  1
 23. Đề Tượng sơn Lê Niệm tướng quân từ (Vũ Phạm Khải)
  1
 24. Điền gia tức sự ngâm (Nguyễn Khuyến)
  1
 25. Đinh Sửu tại kinh đắc bệnh cảm tác (Trần Bích San)
  2
 26. Đông chí (Trần Bích San)
  2
 27. Đông chí ký sự (Vũ Phạm Khải)
  1
 28. Đông chí thuật hoài (Vũ Phạm Khải)
  2
 29. Ðiếu Nguyễn Tuân tiên sinh (Tào Mạt)
  1
 30. Gia thân song thọ bái khánh (Vũ Phạm Khải)
  1
 31. Giải muộn (Bùi Văn Dị)
  3
 32. Hạ môn sinh đăng khoa Thừa Thiên trường (Vũ Phạm Khải)
  1
 33. Hà mục cố tiết thần Hoàng đại nhân vân thi (Vũ Công Tự)
  1
 34. Hạ nhật vãn diểu (Nguyễn Khuyến)
  4
 35. Hạ song Trần chế phủ (Phạm Thận Duật)
  1
 36. Hải đào (Trần Bích San)
  2
 37. Hoạ Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục sự (Vũ Phạm Khải)
  1
 38. Hồ tân liễu lãng (Vũ Phạm Khải)
  1
 39. Hùng Vương (Trần Bích San)
  2
 40. Hữu cảm phục hoàn Bắc quan (Phạm Thận Duật)
  1
 41. Khốc Dao Cù đại huynh (Đỗ Huy Liêu)
  1
 42. Lưu tặng Quỳnh Lưu nhiếp doãn (Vũ Phạm Khải)
  1
 43. Lý Ông Trọng (Trần Bích San)
  2
 44. Mậu Thìn nguyên đán (Trần Bích San)
  4
 45. Mậu Thìn xuân nguyên thí bút (Vũ Phạm Khải)
  1
 46. Ngẫu thành (Phạm Đăng Phổ)
  1
 47. Nguyên nhật thích tiếp Lạng - Bằng quân thứ hồng kỳ hiến tiệp thi dĩ hỷ (Vũ Phạm Khải)
  1
 48. Ngự đề Lưu hầu (Trần Bích San)
  2
 49. Phù Đổng từ (Trần Bích San)
  2
 50. Phụng hoạ ngự chế “Kỷ Mão nguyên nhật” (Phạm Thận Duật)
  2
 51. Phụng tiễn nguyên thự đốc đại nhân thượng kinh chi hành (Phạm Thận Duật)
  1
 52. Quá Dạ Lĩnh ngộ vũ (Vũ Phạm Khải)
  1
 53. Quá Hoành Sơn (Vũ Phạm Khải)
  1
 54. Quá Thăng Bình cựu lỵ (Trần Bích San)
  2
 55. Quý Dậu xuân ca (Tào Mạt)
  1
 56. Rã thị thư biệt (Vũ Phạm Khải)
  2
 57. Sơ chí Trường Yên (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 58. Sơ há Hương giang tân thứ (Trần Bích San)
  2
 59. Sơn trung hàn thậm My Khê Phạm ông dĩ bào tặng thư tạ (Vũ Phạm Khải)
  1
 60. Tái quá Bạch Thông châu đồn (Vũ Phạm Khải)
  1
 61. Tái quá Thông Hoá Na Cù nhị đồn (Vũ Phạm Khải)
  1
 62. Tam bổ sử quán ngụ quán chi đông hiên thư trình toạ quán chư quân tử (Vũ Phạm Khải)
  1
 63. Tam bổ sử quán thư thị đồng liệt (Vũ Phạm Khải)
  1
 64. Tam Đăng Phạm ông phỏng cập thư tạ (Vũ Phạm Khải)
  1
 65. Tạp thi kỳ 4 (Trần Bích San)
  2
 66. Tặng Kim Cổ hoàng giáp Vũ Nhự (Vũ Phạm Khải)
  1
 67. Tân Hợi xuân nguyên thí bút (Vũ Phạm Khải)
  1
 68. Thiếp công đường (Như nhất phương châm xử thế) (Phạm Thận Duật)
  1
 69. Thu dạ cùng thanh (Nguyễn Khuyến)
  8
 70. Thu sơn tiêu vọng (Nguyễn Khuyến)
  6
 71. Thuật hoài (Vũ Phạm Khải)
  1
 72. Thuý Hoa sơn (Vũ Phạm Khải)
  1
 73. Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 3 (Phạm Thận Duật)
  1
 74. Tiễn Nghĩa Trai tiên sinh vãng Quảng Nam tiễu tây (Vũ Phạm Khải)
  1
 75. Tiễn nguyên kinh doãn Nguyễn Văn Tường chi Thành Hoá khâm phái chú thố Cam Lộ tẩu bút thứ vận (Vũ Phạm Khải)
  1
 76. Tiễn nguyên Nam Định đốc học Doãn Khuê hồi lỵ (Vũ Phạm Khải)
  1
 77. Tiễn Phạm công chi Đoan Hùng (Nguyễn Công Giai)
  3
 78. Tiễn Tam Đăng phó bảng Phạm Văn Giảng (Vũ Phạm Khải)
  1
 79. Tiễn Tam nguyên Trần Hy Tăng chi Thăng Bình (Vũ Phạm Khải)
  1
 80. Tiễn trí sự kinh doãn Nguyễn Công Trứ (Vũ Phạm Khải)
  1
 81. Tình đê (Vũ Phạm Khải)
  1
 82. Tình viện (Vũ Phạm Khải)
  1
 83. Tống đồng quận Bình Thuận đốc học La Đức Điển hồi kha (Vũ Phạm Khải)
  1
 84. Tống Hà Nội án sát (Vũ Phạm Khải)
  1
 85. Tống tiến sĩ Nguyễn Văn San, Ngô Văn Độ chi hậu bổ (Vũ Phạm Khải)
  2
 86. Tri Lý Nhân phủ nhân hành đê ngẫu thuật Thanh Liêm huyện sự trạng (Phạm Văn Nghị (I))
  1
 87. Trung thu ngoạ bệnh thù hữu nhân ký tặng (Vũ Phạm Khải)
  1
 88. Tục đề Bình Tường “Đối nguyệt ẩm trà” thi hậu (Trần Bích San)
  2
 89. Tự thuật kỳ 1 (Phạm Văn Nghị (I))
  1
 90. Tự thuật kỳ 2 (Phạm Văn Nghị (I))
  1
 91. Tự thuật kỳ 3 (Phạm Văn Nghị (I))
  1
 92. Tự vịnh (Phạm Thận Duật)
  1
 93. Vãn bản ấp bà chánh (Phạm Thận Duật)
  1
 94. Vãn Bắc Ninh tổng đốc Bùi (Phạm Thận Duật)
  1
 95. Vãn chưởng ấn La Mai Tống Đức Viên (Vũ Phạm Khải)
  1
 96. Vãn Chưởng ấn quan nguyên vãng Quảng Trị tra nghi án vị thanh (Phạm Thận Duật)
  1
 97. Vãn cữu Phạm tiên sinh (Vũ Phạm Khải)
  1
 98. Vãn hình bộ biện lý Đinh Nho Điển (Phạm Thận Duật)
  1
 99. Vãn Nguyễn Lâm phò mã (Phạm Thận Duật)
  1
 100. Vãn trì ngư (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 101. Văn dương nhân bức thủ Vĩnh An Hà tam tỉnh cảm tác (Trần Bích San)
  2
 102. Vịnh Nguyễn hành khiển (Nguyễn Khuyến)
  5
 103. Vịnh sử Hồng Bàng kỷ (Trần Bích San)
  2
 104. Vịnh Võ Nguyên Giáp đồng chí (Tào Mạt)
  1
 105. Vọng Cao Bằng biên tín (Trần Bích San)
  2
 106. Vũ Hầu (Trần Bích San)
  2
 107. Xuân nhật đồng tú tài sổ thập đăng Nộn Hồ Nộn Liễu sơn đình hội tập sĩ nhân nguyên xướng (Vũ Phạm Khải)
  2