Hạc lẻ đầm sâu vọng nỗi tình
Mười năm ẩn dật đất thần kinh
Bao người giẫm bước đường trần thế
Nào kẻ không quen bậc lão thành
Gan dạ sắt son lòng đã quyết
Phong trần xuôi ngược bạc đầu nhanh
Đón xuân việc mới vần thơ mới
Ngâm chán quăng đi tiếng vọng thanh