Tuổi đời sáu chục mới vừa qua
Ít kẻ từ xưa được tuổi già
Rượu chẳng nghiện chi ngông có lúc
Thơ thì đã sẳn sợ gì ma
Cửa cài đã hứa lòng không rộn
Trồng trọt nhàn qua tóc điểm hoa
Giữa lúc xuân sang đâu thú vị
Vườn Kỳ cây cỏ với hoa trà

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê