Tuổi tớ trời cho, tớ lại càng... (câu này nên sửa lại - sai chính tả chữ tờ - tớ)

Gió thổi dừa rơi