Lan khô, hạc tách rẻ dây sầu,
Biển cả mênh mông gánh kẻ sau.
Ước đặng mộng hồn không hổ thẹn,
Biển Đông ngồi ngắm chảy sang Âu.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại