Mới gặp nàng đây lại biệt nàng
Ðàn ca trong mộng tiếng còn vang
Thư từ tình cũ hơi còn ấm
Đào liễu hai năm lá đẫm sương
Nhà hát tan rồi ngao ngán nỗi
Thi đàn tơi tả luống buồn thương
Sông Gianh sao chẳng dong buồm lại
Khua mái cùng ta bạn phấn hương