Non nước danh ta chưa nhận được,
Ngày về mặc áo cũ lông cừu.
Đường mây xanh đó còn năm khác,
Thắng cảnh trêu người buổi lãng du.
Áo khách mặc tuỳ gầy vóc dáng,
Ngâm hoài theo nước chảy luân lưu.
Xem ta nước biếc non xanh đó,
Rồng, báo tung bay buổi biến thu.

tửu tận tình do tại