Đá trắng khe trong cảnh vẫn bên,
Khách du năm cũ khuất non tiên.
Cúc vàng nay vẽ đường hương liễn,
Núi biếc xưa phong cửa ẩn thiền.
Thành quách người còn say giấc mộng,
Quan hà khoá đã lỏng tay then.
Dấu thơm dật sĩ tìm đâu thấy,
Vằng vặc dòng sông bóng rọi thuyền.


Nguồn: Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.