Tháp Lý Trần đâu? Đám cỏ hoang!
Cung Lê rày hỏi cũng mơ màng!
Cuộc đời khôn thấu cơ vần chuyển,
Cửa Bụt còn chờ nét điểm trang.
Dìu dặt rượu thơ làn sóng biếc,
Xôn xao xe ngựa bóng ô vàng.
Thú thanh lịch đãi người phong nhã,
Non nước mừng thay có chủ trương.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007