Non non nước nước,
Thú hữu tình ao ước đã bao phen.
Sơn thuỷ lâu đài biệt chiếm nhất hồ thiên,
Hỏi quang cảnh rằng tiên hay rằng phật.
Non một hòn chênh vênh trời đất,
Nước leo reo phảng phất tiếng kình đưa.
Nước non non nước say sưa,
Mùi phong nguyệt hỏi ai ưa đâu chăng tá.
Thuỷ nhiễu thanh sơn hà thướng há,
Sơn hàm bích thuỷ thụ đê mê.
Nước non lặng một lời thề!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928