Nhưng Phàn thành ngoại vút roi song,
Vâng mệnh đi tuần thú Bắc phương.
Cấy cối bụi lùm nơi nghịch đảng,
Ba Mân, bốn Quảng tỏ lòng thiên.
Trên lầu mây nổi sầu mưa xuống,
Dưới nước trong đình lệ đẫm tuôn.
Biện luận văn chương còn lại sức.
Chỉ dư chính khí bạc trời xanh.

tửu tận tình do tại