Tập thơ Lỡ bước sang ngang (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1940).