Mẹ em như bóng nắng về chiều,
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu,
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều!

Lấy ai nuôi mẹ dạy em thơ?
Anh có thương em hãy cố chờ.
Chưa trọn đạo con tròn nghĩa chị,
Lòng nào dám tưởng tới duyên tơ.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính, NXB Đồng Nai, 2005