Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm,
Qua với nàng duyên thắm mấy trăng.
Mẹ cha tuy chẳng bằng lòng,
Đôi ta cố giữ chữ đồng trăm năm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004