Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm,
Qua với nàng duyên thắm mấy trăng.
Mẹ cha tuy chẳng bằng lòng,
Đôi ta cố giữ chữ đồng trăm năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]