Em mà không lấy được anh,
Thì em tự vẫn gốc chanh nhà chàng.
- Anh mà không lấy được nàng,
Thì anh tự vẫn giữa gia đường nhà em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001