Em mà không lấy được anh,
Thì em tự vẫn gốc chanh nhà chàng.
- Anh mà không lấy được nàng,
Thì anh tự vẫn giữa gia đường nhà em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]