Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng, cha mẹ nào hay
Có hay thì nhất đánh, nhì đày
Hai lẽ mà thôi
Thuỷ chung em giữ trọn mấy lời
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004