Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng, cha mẹ nào hay
Có hay thì nhất đánh, nhì đày
Hai lẽ mà thôi
Thuỷ chung em giữ trọn mấy lời
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]