Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày...
Lần lần lá rụng rồi đây!
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
Tiếng đâu dào dạt rộn ràng?
- Ngựa ai, ai cưỡi qua ngàn lá khô...
Tiếng đâu xao động lô xô?
- Xe ai, ai đẩy ngang bờ dâu xanh...
Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.
Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi... hỡi chàng!


Nguồn: Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, Nhà in Lê Cường, 1940