An định mọi điều tại xuất thân,
Quan trường rẻ rúng kém sơn lâm ?
Nhặt vàng lại ném Hoa Hâm nọ,
Có lẽ cũng do mắt đã nhầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.