Tào Lưu đàm luận hổ sinh phong,
Bốn bể anh hùng chẳng thể bằng.
Chỉ tiếc Tinh Châu Lưu Việt Thạch,
Kiến An một thuở thiếu tên ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.