Nhị Hà muôn thuở y nhiên,
Sóng im gió lặng quay thuyền về đây.
Ao trời luỹ ngọc như vầy,
Thành vàng ủng hộ xưa nay kinh kỳ.
Văn chương nước Việt sáng loè,
Châu phun ngọc nhả thơ kia đậm đà.
Phong lưu gặp buổi thái hoà,
Rồng vàng còn thấy bay ra ban ngày.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.