Nguỵ Tiếp 魏楫 hiệu Ngọc Dung, tự Xuyên Chu thị, người đất Mân sống khoảng đầu năm Càn Long (1736) đời Thanh Cao Tông, chưa rõ thân thế, là một lái buôn tới kinh đô Thăng Long nước ta và lưu lại chùm thơ An Nam kinh đô bát cảnh gồm 8 bài được chép trong sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn.

 

An Nam kinh đô bát cảnh - 安南京都八景