Trên nối Đường Ngu hợp đạo trung,
Thẳm sâu điện vũ thực tôn sùng.
Ngời ngời đức thịnh xem cùng thế,
Dào dạt tiếng vang cổ vũ chung.
Quản giữ lòng người nên đạo cả,
Duy trì thế nước rạng cao công.
Sánh cùng trời đất ơn to lớn,
Chín cõi ngàn phương ngưỡng giáo phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại