Không bận áo bện lá sen thắm,
Gấm vóc trăng vàng đầy đất bám.
Đều người lặn lội quan trường lên.
Khi rỗi lầu thơ ngâm ngàn vạn,
Ổm yếu tứ thơ thật tức cười,
Thuyền nhỏ buông chèo trong khe cạn.
Dám đâu học theo Tô Tử Chiêm,
Nhường ông “ba mũi tên thắng trận”.

tửu tận tình do tại