Từng khóm sen trong ao mơn mởn
Lá cỏ bồ hơn hớn vươn đều
Rễ cùng đâm xuống ao rêu
Nhưng không chán ngán bùn nhiều trong ao

tửu tận tình do tại