Đình Lao Lao đông tây chia nhiều lộ
Khiến người đi đến đấy dễ lạc đường
Loài chim núi qua nơi ly biệt ấy
Đến nay nào dám cất tiếng kêu thương

tửu tận tình do tại