Hiu quạnh chiều buông cổng đóng cài
Một làn khói bếp lung lay
Gà chó ven rừng chạy nhảy
Cảnh nhàn khắp nơi nơi

Lão bối không màng danh lợi nữa
Núi non yên cảnh chốn này
Sắp bước đi còn nán lại
Bao giờ trở lại đây?

tửu tận tình do tại