Nhà giàu đã cưỡi "văn hóa" tếch
Trơ lại nơi đây văn hoá thành
Văn hoá một đi không trở lại
Cổ thành ngàn thuở vắng tanh tanh
Xe chuyên lớp lớp chuyền đồ cổ
Vận xúi trùng trùng đám học sinh
Nhật đến Du Quan, đâu chống cự
Yên Hoa chốn ấy, chẳng ai kinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)