絕命詩

殘年四十有餘三,
忠義逢誅死正甘。
抱義生前應不負,
暴屍原上又何暫。

 

Tuyệt mệnh thi

Tàn niên tứ thập hữu dư tam,
Trung nghĩa phùng tru tử chính cam.
Bão nghĩa sinh tiền ưng bất phụ,
Bộc thi nguyên thượng hựu hà tàm!

 

Dịch nghĩa

Tuổi tàn nay đã bốn chục lẻ ba rồi.
Vì trung nghĩa mà bị giết, chết cũng cam tâm,
Lúc sống ta không phụ chí ôm lòng trung nghĩa,
Nay phải phơi thây ngoài đồng nội, có thẹn gì đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bốn mươi ba tuổi thân tàn tạ,
Trung nghĩa, sa cơ chết cũng đành.
Giữ tiết bình sinh lòng chẳng phụ,
Phơi thây ngoài nội hẳn không kinh!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ý kiến

"Bão nghĩa sinh tiền ưng bất phụ"
Tôi nghĩ chữ "Bảo"đúng hơn chữ "Bão".Xin góp ý kiến.

VISEADO
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bão

Bão nghĩa là ôm, như "hoài bão" là nỗi ấp ủ. "Bão nghĩa" là ôm giữ lấy lòng trung nghĩa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi bốn mươi ba tuyệt mạng rồi
Nghĩa trung nên chết cũng đành thôi
Nghĩa trung lúc sống lòng không phụ
Đồng nội phơi thây chẳng thẹn đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bốn chục linh ba một kiếp rồi
Vì trung bị giết cũng đành thôi
Bình sinh giữ nghĩa lòng không phụ
Ngoài nội phơi thây há thẹn ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn chục lẻ ba tàn tuổi rồi.
Vì trung bị giết cũng cam thôi,
Sinh thời không phụ lòng trung nghĩa,
Đồng nội phơi thây chẳng thẹn đời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời