Suối vàng gạt lệ gặp Bà Trưng,
Máu thắm hồn quyên khóc thảm thương.
Lạy Phật, thân này còn hoá kiếp,
Tay xin nghìn cánh, cánh nghìn thương.

tửu tận tình do tại