Lạnh lùng cảnh ngục lúc quyên sinh,
Biển rộng đồng không mình biết mình.
Chết với nước non em tốt số,
Chạnh lòng tủi hổ lũ trâm anh.

tửu tận tình do tại