01/12/2020 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi
絕命詩

Tác giả: Lưu Thường - 劉常

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 02:21

 

Nguyên tác

殘年四十有餘三,
忠義逢誅死正甘。
抱義生前應不負,
暴屍原上又何暫。

Phiên âm

Tàn niên tứ thập hữu dư tam,
Trung nghĩa phùng tru tử chính cam.
Bão nghĩa sinh tiền ưng bất phụ,
Bộc thi nguyên thượng hựu hà tàm!

Dịch nghĩa

Tuổi tàn nay đã bốn chục lẻ ba rồi.
Vì trung nghĩa mà bị giết, chết cũng cam tâm,
Lúc sống ta không phụ chí ôm lòng trung nghĩa,
Nay phải phơi thây ngoài đồng nội, có thẹn gì đâu!

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bốn mươi ba tuổi thân tàn tạ,
Trung nghĩa, sa cơ chết cũng đành.
Giữ tiết bình sinh lòng chẳng phụ,
Phơi thây ngoài nội hẳn không kinh!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thường » Tuyệt mệnh thi