Trong mộng thì đức vua thân cận
Thực tế thì cao tận Ngân Hà
Ngày thu trở nóng như hè
Quạt tròn ra sức phẩy phe không ngừng

tửu tận tình do tại