Hồng về tiếng dứt mây xanh vẳng
Ngoài song tuyết rụng lò hương thoảng
Ánh lửa phượng thoa lồng
Đầu thoa nhân thắng rung
Tiếng tù và cạn lậu
Ánh sáng mờ Ngưu Đẩu
Xuân ý ngại xem hoa
Gió tây còn lạnh a


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.