Sự vật gần cũng là xa nhất
Dòng suối trong sâu nhất cùng nông
Trăng trời cao sáng vô cùng
Bàn về nhất cũng vợ chồng thân sơ

tửu tận tình do tại