Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004