Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]