Con hư bởi tại cha dung,
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]