Con hư bởi tại cha dung,
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004