Anh thời chẻ nứa đan sàng,
Còn lưng bát cháo em đang để dành.
Em đi tỉa cải nấu canh,
Em rang đỗ nành, em hái tầm tơi.
Ba thứ rau em nấu ba mùi,
Em đơm năm bát, em mời chàng ăn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001