Đi đâu có anh có tôi,
Người ta mới biết có đôi vợ chồng.
Đi đâu cho thiếp đi cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]