Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)