Cơm trắng ăn với chả chim,
Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà no.
Cơm hẩm ăn với cà kho,
Chồng xấu, vợ xấu, những lo mà gầy.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975