Mình về tôi cũng đi theo,
Sum vầy phu phụ, hiểm nghèo có nhau.
Chẳng thà đĩa muối chén rau,
Thuỷ chung sống ở, sang giàu mược ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]