Mình về tôi cũng đi theo,
Sum vầy phu phụ, hiểm nghèo có nhau.
Chẳng thà đĩa muối chén rau,
Thuỷ chung sống ở, sang giàu mược ai.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004