Muốn cho no vợ đủ chồng,
Để mà kết tóc trông mong ở đời.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]