Con gái đương thời đã nên con gái.
Cái áo mặc chải chải hoa hồng,
Trong yếm đại hồng, chuỗi xe con toán.
Cái quai dâu chạm đội trên đầu,
Cái nhôi dâu gấp, quấn vào đỏ chói.
Lỗ miệng em nói có hai đồng tiền,
Như cánh hoa sen giữa ngày mới nở.
Khi em đi chợ có kẻ gánh gồng,
Anh đứng anh trông má hồng đỏ thắm.
Anh đứng anh ngắm đẹp dẽ làm sao!
Lấy anh, anh sắm sửa cho,
Sắm ăn sắm mặc, sắm cho chơi bời.
Khuyên em có bấy nhiêu lời,
Thuỷ chung như nhất là người phải nghe.
Mùa đông lụa lụa the the,
Mùa hè bán bạc hoa xoè sắm khăn,
Sắm gương sắm lược sắm khăn đựng trầu.
Sắm cho em lược chải đầu,
Cái ống đựng sáp vuốt đầu cho xinh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004