Thiếp với chàng vương mang câu tình tự,
Trên thời núi Ngự, dưới có sông Hương.
Trăm năm thiếp quyết bó buộc hai chữ cang thường,
Sợ là sợ cho chàng ham vui cảnh khác, lại bỏ duyên tơ hường khổ em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004