Thiếp với chàng vương mang câu tình tự,
Trên thời núi Ngự, dưới có sông Hương.
Trăm năm thiếp quyết bó buộc hai chữ cang thường,
Sợ là sợ cho chàng ham vui cảnh khác, lại bỏ duyên tơ hường khổ em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]