Tiễn đưa một bước lên đường,
Cỏ xanh mấy dãy đôi hàng châu sa.
Anh đi em ở lại nhà,
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.
Lầm than bao quản muối dưa,
Anh đi anh liệu chen đua với đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]