Chồng hen lại lấy vợ hen,
Đêm nằm cò cử như kèn thổi đôi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]