Tháng hai cho chí tháng mười,
Năm mười hai tháng em ngồi em suy.
Vụ chiêm em cấy lúa di,
Vụ mùa lúa dé, sớm thì ba trăng.
Thú quê rau cá đã từng,
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan.
Việc nhà em liệu lo toan,
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004