Làm trai học sảy, học sàng,
Đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]