Làm trai học sảy, học sàng,
Đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)